Vedtekter

Vedtekter for Hadeland Turlag

§1 Navn og formål

Hadeland Turlag har som formål å fremme friluftslivet på Hadeland og gi tilbud til mennesker som

ønsker å bruke sin fritid i naturen. Turlaget skal bidra til å skape forståelse og respekt for naturen og

kulturlandskapet på Hadeland.

§2 Organisasjonstilhørighet

Hadeland Turlag er en medlemsforening i Den Norske Turistforening som er en landsomfattende

organisasjon av turlag/turistforeninger.

§3 Medlemskap

Laget har de samme medlemskategorier og kontigentsatser som Den Norske Turistforening

fastsetter. Medlemskap gir fulle rettigheter i forhold til Hadeland Turlag og Den Norske

Turistforening.

§4 Årsmøtet

Årsmøtet er høyeste myndighet i Hadeland Turlag.

Hvert år skal det avvikles årsmøte i turlaget innenfor tidsrommet 1. mars til 30. april.

Tid og sted for årsmøtet skal annonseres i lokalaviser innen tre uker før årsmøtet.

Medlemmer, jfr. § 3. som er over 15 år, er stemmeberettigede. Innkalling til årsmøte sendes

medlemmene minst 14 dager før årsmøtedatoen. Innkomne forslag må være styret i hende to uker

før årsmøtet.

Årsmøtet behandler:

1. Årsberetning

2. Revidert regnskap som følger kalenderåret

3. Handlingsplanen

4. Budsjett

5. Valg

Valg av styre:

Styret består av 6 medlemmer inklusive leder. Leder velges for ett år av gangen. Styremedlemmer

velges for to år av gangen. Hvert år bør minst to styremedlemmer være på valg.

Det velges to vararepresentanter til styret for to år av gangen. Hvert år bør ett varamedlem være på

valg.

Øvrige valg:

Inntil fire medlemmer til valgkomité.

En revisor.

6. Vedtektsendringer

Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende innen første februar.

7. Innkomne forslag

Medlemmer, i henhold til § 3, kan fremme forslag. Innkomne forslag må være styret i hende to uker

før årsmøtet. Avgjørelser treffes av årsmøtet med alminnelig flertall, med unntak av punkt 6,

vedtektsendringer, som treffes i henhold til § 7.

§ 5 Ekstraordinært årsmøte

Ved skriftlig begrunnet og signert krav fra minst 10 % av medlemmene i henhold til §3, skal det

avholdes ekstraordinært årsmøte. Hovedstyret kan også treffe avgjørelse om at ekstraordinært

årsmøte skal avholdes.

Innkallingsfrister og stemmeregler som for ordinært årsmøte.

§ 6 Styret

Styret konstituerer seg selv. Innenfor styret skal det velges kasserer og sekretær. Ved stemmelikhet

har leder dobbeltstemme.

Styret oppnevner turlagets representanter til landsmøtet i Den Norske Turistforening.

Styret kan oppnevne undergrupper i forhold til særlige virksomhetsområder.

§ 7 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan treffes av årsmøtet dersom det enkelte endringsforslag har minst 2/3 flertall

blant avgitte stemmer.

Endringsforslag legges ved øvrige sakspapirer til årsmøtet, jfr. § 4.

§ 8 Æresmedlemmer

Enkeltpersoner som på særlig vis har tjent turlaget, kan av årsmøtet velges til æresmedlemmer.

Styret innstiller til eventuelle æresmedlemskap under punkt 7 for årsmøtets dagsorden.

§ 9 Utelukkelse

Medlemmer som i løpet av kalenderåret ikke har betalt kontingent til turlaget, kan strykes som

medlemmer uten at turlagets kontingentkrav bortfaller.

Et medlem som har opptrådt til skade for Den Norske Turistforening eller turlagets lover og virke,

kan utelukkes fra turlaget. Styret i turlaget kan treffe en slik avgjørelse. Årsmøtet i Hadeland Turlag

er ankeinstans for avgjørelse om utelukkelse fattet av turlagets styre.

§ 10 Oppløsning

Turlaget kan oppløses dersom minst 2/3 av stemmeberettigede deltakere på ordinært årsmøte krever

dette. Vedtak om oppløsning er gyldig når det er bekreftet av ekstraordinært årsmøte innen en

måned etter første vedtak. Alle medlemmer må underrettes om at det på det ekstraordinære årsmøtet

skal vedta oppløsning av turlaget. Vedtakene treffes med ¾ flertall blant de stemmeberettigede

deltakerne.

Ved oppløsning i henhold til foregående avsnitt overdras alle midler, eiendeler og rettigheter som

turlaget disponerer til Den Norske Turistforening. Dersom ny forening blir dannet innenfor det

opprinnelige turlagets virkeområde og tilsluttet Den Norske Turistforening, skal midler, eiendeler

og rettigheter som har tilhørt Hadeland Turlag tilfalle den nye foreningen.

Vedtatt årsmøtet 29/3-01

Endring § 4 vedtatt årsmøtet 30/3-11