Styret

Navn Rolle
 Amund Bø Styreleder
Yvonne Bjerke Styremedlem
 Nina Larsson Styremedlem
Gunnar Haslerud Styremedlem
Ole Bjerke Styremedlem
Gry Skjørshammer Styremedlem
Victoria Gaarder Varamedlem
Anne Brit Skretteberg Varamedlem